Dampskibet »Brooklands« - Strandet den 29 december 1893

Den 29. December 1893 strandede ½ Mil Vest for Gl. Skagen Dampskibet »Brooklands« af West Hartiepool, på Rejse fra Boness til København med Kul. Strandingen skete i Tåge og blev ikke bemærket, før den fra Redningsstationen Gl, Skagen udsendte Strandvagt bemærkede, at Raketter blev kastede og derefter Kl. 7 1/4 om Aftenen meldte det til Stationen. Vinden var den Gang SV. med tiltagende Kuling og meget stærk Tåge. Redningsmandskabet blev tilkaldt og begav sig ,til Redningsbåden, som blev bragt flot Kl. 8 1/4 et- godt Stykke til Luvart af Strandingsstedet. Tågen var så tæt, at det var umuligt at se Skibet, men da der i Land blev kastet nogle Signalraketter til Vejrs for at underrette de skibbrudne om at Hjælp var undervejs, og da disse fra Skibet blev besvarede med Dampfløjten, blev Redningsbåden ved Lyden af denne ledet til Skibet, som stod på 4. Revle omtrent 350 Favne fra Land. Der var endnu ikke så særdeles megen Sø ved Skibet, og da Kaptajnen ikke vilde forlade dette, men afventede Bjergningsdamper, hvis sådan skulde komme i betimelig Tid, gik Bedningsbåden atter til Land, idet det dog forinden blev aftalt mellem Opsynsmanden og det strandede Skibs Kaptajn, at denne skulde vise Nødsignal, hvis han ønskede Redningsbådens Tilstedekomst. Da Besætningen på Skibet bestod af 17 Mand, som under vanskelige Forhold næppe kunde haves i Redningsbåden på en Gang foruden dennes Mandskab, blev der straks efter Landsætningen sendt Bud efter Skagens Redningsbåd om at komme til Stede. Kulingen tiltog imidlertid stadig, medens Tågen lettede, og det varede kun omtrent ½ Time, efter at Redningsbåden var kommen til Land, før der blev vist Blus fra det strandede Skib, og Redningsbåden gik da hurtigst ud igen. Skibet stod endnu på 4. Revle med Forenden sydefter, og på Grund af den høje Sø, der nu var, huggede og slingrede det voldsomt. Redningsbåden fik Forbindelse med det ved sine Ankertove både fra for og fra agter, men det var umuligt for den at ligge der, da den et Par Gange red op på Skibets Ræling, og under en af Skibets Overhalinger nær havde mistet Roret. Mandskabet måtte derfor kaste los og holde Redningsbåden på årerne så nær Skibet som muligt. Men umiddelbart derefter svajede Skibet rundt og drev rask ind på Redningsbåden, der havde stort Besvær med at holde sig klar samt med at arbejde sig om på Skibets anden Side, hvor der var mere Læ. Dampskibet kom da også til at stå,, fast en kort Tid, og Redningsbådens Mandskab benyttede da Øjeblikket og fik Forbindelse med det, hvorefter 13 Mand af Besætningen hurtigt kom ned i Redningsbåden, der derefter forlod Skibet og lykkelig nåede Land Kl. 1½ om Natten. De tilbageværende 4 Mand blev samtidig reddede af en tilstedeværende større Bjergningsbåd, der også heldigt nåede Land. Kort derefter nåede Stationen Skagens Redningsbåd, efter hvilken der som foran nævnt var sendt Bud, Strandingsstedet, men den vendte straks tilbage, da Besætningen var reddet. Redningsmandskabet ved Gl. Skagen modtog for denne Virksomhed Ekstrabelønninger såvel af den danske som af den engelske Regering.


Top Home - Gå til Forsiden